Polityka ochrony danych osobowych


 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Cel przetwarzania danych
 5. Przekazanie danych osobowych
 6. Czas przetwarzania danych osobowych
 7. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 8. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
 9. Organ nadzorczy i skargi
 1. Administratorem danych osobowych jest firma:
  Skena usługi geologiczno-górnicze Barbara Pawlusek
  ul. Rzeczna 3/5
  55-093 Kiełczów
  NIP : 646 265 47 79
  Regon : 361 735 489

 2. Email : biuro@geolog-wroclaw.pl
  Tel : +48 609 342 150 Barbara Pawlusek ul. Rzeczna 3/5 55-093 Kiełczów

 3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym https://geolog-wroclaw.pl. W tym w szczególności poprzez kontakt z biurem obsługi klienta.

 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:

  1. Kontaktu z Administratorem https://geolog-wroclaw.pl w celu
   • Przyjmowania sugestii.
   • Współpracy biznesowej.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  2. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
  3. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  4. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez https://geolog-wroclaw.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  3. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 5. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   • Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   • Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   • Usunięcia danych
    • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
   • Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   • Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   • Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
   • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   • Drogą elektroniczną na adres : biuro@geolog-wroclaw.pl
   • Na adres: Barbara Pawlusek ul. Rzeczna 3/5 55-093 Kiełczów
   • Osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

 6. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.