BADANIA LABORATORYJNE


Badania laboratoryjne

Wykonywanie oraz analiza i interpretacja badań laboratoryjnych gruntów oraz kruszyw w celu określenia ich przydatności dla budownictwa i drogownictwa.

Grunty niespoiste:

Grunty spoiste: