BADANIA LABORATORYJNE


Badania laboratoryjne

Wykonywanie oraz analiza i interpretacja badań laboratoryjnych gruntów oraz kruszyw w celu określenia ich przydatności dla budownictwa i drogownictwa.

Posiadamy własne laboratorium wyposażone w aparaturę i przyrządy pomiarowe pozwalające wykonać analizy gruntów i określić ich parametry fizyko-mechaniczne.

Grunty niespoiste:

Grunty spoiste:


Sita laboratoryjne
Waga laboratoryjna
Penetrometr stożkowy
Wskaźnik piaskowy
Wskaźnik piaskowy
PHametr